رای دیوان عدالت اداری: ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست.

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1397/02/10


به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار

میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند.

برخی ھیأت ھای حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را

محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر

می کردند، در حالی که کارگران اظھار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا

حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آن ھا اخذ شده است .

این گزارش حاکی است پیرو شکایت ھای واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر

ورود شکایت، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در

زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب

کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند .

این رأی به استناد ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان،

ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر