فراخوان اعضا در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن برای اجرا در سال 97

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/10/13


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند وزارت صنعت و معدن و تجارت می باید تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن را قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد پس از نظرخواهی از دستگاه ها و نهادهای ذیربط ضمن منظور نمودن حقوق مکتسبه واردکنندگان و صادرکنندگان تهیه و پس از تصویب هیات محترم وزیران جهت اطلاع منتشر نماید. در این خصوص به استناد ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط و اتاق ها موظفند همه ساله پیشنهادات خود را پیرامون شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نمایند. خواهشمند است پیشنهادات احتمالی خویش را در خصوص پیشنهادات کلی اصلاحی و احیانا تغییرات تعرفه ای را به دبیرخانه سندیکا اعلام نموده  تا طی نامه ای به اتاق ایران جمع بندی و انعکاس یابد.

حداکثر زمان در اختیار سندیکا یک هفته می باشد. خواهشمند است همکاری و مساعدت فرمایید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر