راهنمای عضویت در انجمن


 

شرایط عضویت  سال  1397 در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران


1- یک سال از تاریخ تأسیس شرکت ساختمانی گذشته باشد.

2- مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت مهندس باشد.

3- شرکت دولتی و یا وابسته به سازمانهای دولتی نباشد.

4- دفتر شرکت در تهران باشد( حتماً یک نفر در تهران داشته باشد).

5- سرمایه ثبت شده شرکت از مبلغ 5.000.000 ريال کمتر نباشد.

6- حق عضویت سالیانه مبلغ 32.000.000 ریال  معادل 3.200.000 تومان می باشد.

7- مبلغ دریافتی بابت ورودیه مبلغ 160.000.000ريال معادل16.000.000 تومان میباشد.

8- خرید سهام از شرکت تضمین شرکت های ساختمانی 5.000.000 ريال برای شرکت خودتان.

9- تلفن تماس حهت رفع سئوالات احتمالی 66464261 - داخلی 108

10- مدارک مورد نیاز: نامه درخواست عضویت، اساسنامه و آیین نامه سندیکا با مهر مجاز شرکت و تکمیل فرم های مورد نیاز (ذیلاً موجودند).

 

 تکمیل این فرم برای ثبت نام الزامی است.

جهت دانلود فایل پیوست، اینجا را کلیک کنید.