شورای عالی


عنوان کمیته تخصصی: شورای عالی

توضیحات:

بیانیه ماموریت:

شورایعالی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برای ارتقای جایگاه صنف و تحقق اتحاد همه سازمانهای سندیکایی صنعت ساختمان در جهت ایفای نقش بیشتر برای انجام مسئولیت های صنفی و ملی خواهد کوشید 

اعضاء شورا: 

آقایان مهندسان محمدرضا انصاری ، سید محمد صدر هاشمی نژاد، محمدعطاردیان،نادر عطائی ، علیرضا ناصر معدلی و منوچهر نوروزی

متن گزارش عملکرد سالانه:

شورای عالی سندیکا در دوره بیست و دوم هیات مدیره جهت پیشنهادهای کاربردی و همفکری با هیات مدیره سندیکا با حضور آقایان مهندسان محمدرضا انصاری ، سید محمد صدر هاشمی نژاد، محمدعطاردیان،نادر عطائی ، علیرضا ناصر معدلی و منوچهر نوروزی تشکیل شد وتاکنون  12جلسه برگزار نمود ونظریه ها و پیشنهادهای زیرکه به اختصار بیان میگرددراتصویب نمودودر بیانیه شورا بدین شرح اعلام که:"شورایعالی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برای ارتقای جایگاه صنف و تحقق اتحاد همه سازمانهای سندیکایی صنعت ساختمان در جهت ایفای نقش بیشتر برای انجام مسئولیت های صنفی و ملی خواهد کوشید."

1-تنظیم برنامه ها وبیانیه ها و شرح وظایف شورای عالی و ارایه ی پیشنهادهای کاربردی و همفکری با هیات مدیره سندیکا

2- مصوب گردیدشورایعالی به عنوان اتاق فکر وارد اقدامات اجرائی نگردد

3- نشست با نمایندگان شرکت تعاونی و ایجاد تفاهم و همدلی و ارائه راهکار مناسب برای تجدید انتخابات ورفع مشکلات و توصیه اکید به همکاری و تفاهم هر چه بیشتر به جهت ارتقای جایگاه

4- پیشنهاد حضور موثرسندیکا و اعضا در اتاق بازرگانی ایران و ترغیب به عضویت اعضا

5-پیشنهادوتاکید شورای عالی برای متشکل کردن صنوف و تشکلهای صنعت ساختمان

6-موضوع بررسی پروژه های نیمه تمام از بحث های شورای عالی است که در دست بررسی می باشد.

7-نشست مشترک با هیات مدیره سندیکا و بررسی مسائل وموارد صنف

8-تهیه و اعلام پیام شورای عالی برای درج در کتاب "نماد ماندگاری "سندیکا

9- بحث و بررسی در خصوص تشکیل کانون کار آفرینان توسعه گرا

10-پیشنهاد و پیگیری اجرای برنامه در صداو سیما با حضور شرکتها و و با نظارت سندیکا

11- پیشنهاد و نظر یه هایی در خصوص عملکرد بهتر شورای هماهنگی تشکل های فنی و مهندسی کشور


فایل ضمیمه: ---