کمیسیون فنی


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون فنی

توضیحات:

 

بیانیه مأموریت

کمیسیون فنی مأموریت  خود  را بررسی  مسائل فنی ، قراردادی ، فهرست بها، آنالیز، ضوابط و آئین نامه ها و بخشنامه های سازمان برنامه، جمع آوری اطلاعات و پالایش و انعکاس به مراجع در چهارچوب  قوانین و ضوابط و مقررات جاری می داند.

بدین منظور با استفاده از کارگروهی و خرد جمعی اعضاء به منظور دفاع از منافع صنفی  و تعالی جایگاه انجمن و ذینفعان پروژه های عمرانی اقدام می نماید.


اعضاء کمیسیون :

آقایان دکتر گلابتویخی و مهندسین شیخ‌بهائی، تاهباز، یوسفیان، روزی‌طلب، همیری، جم، طاهری، موحد، شفیع‌پور، فرزانگان، حبیب‌پور، خاوران، جامی، یزدانی، دلپذیریان، یزدانی، کارگر، سواد‌کوهی، نور‌بخش، ظاهری

فایل ضمیمه: ---