آلبوم تصاویر


نمایش جزئیاتحضور سندیکا در نمایشگاه کنفرانس فیدیک
نمایش جزئیاتکنفرانس منطقه ای فیدیک آسیا-اقیانوسیه
نمایش جزئیاتپایان کار اولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته
نمایش جزئیاتپایان کار اولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته
نمایش جزئیاتاولین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته-بخش اول
نمایش جزئیاتنشست «بررسي و تحلیل نقاط ضعف و قوت گزارش خروج از ركود غيرتورمي» دولت
نمایش جزئیاتواکاوی شیوه‌های سنجش فساد
نمایش جزئیاتنشست تخصصی عمران - 24 شهریور ماه 92
نمایش جزئیاتنشست تخصصی عمران - 25 آذر ماه 92
نمایش جزئیاتنشست تخصصی عمران - 20 آبان ماه 92
نمایش جزئیاتنشست تخصصی عمران - 17 تیر ماه 92