آیین نامه ها و قوانین مربوطه


نمایش جزئیاتبخشنامه گمرک در خصوص دریافت 4% مالیت علی الحساب واردات قطعی کالا
نمایش جزئیاتمصادیق مواد معدنی خام صادراتی
نمایش جزئیاتآیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نمایش جزئیاتکاهش قیمت مصوب با حمایت از مصرف کنندگان
نمایش جزئیاتبخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی
نمایش جزئیاتبخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
نمایش جزئیاتپاسخ نامه ارسالی سندیکا به بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل عدم صدور ضمانت نامه در سامانه سپام
نمایش جزئیاتقانون اصلاح ماده 241 لایجه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نمایش جزئیاتوظایف بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
نمایش جزئیاتاحکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش جزئیاتتغییر در تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
نمایش جزئیاتچگونگی اجرای حکم ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
نمایش جزئیاتپاسخ سازمان امور مالیاتی به سندیکا در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم
نمایش جزئیاتمصادیق ارتکاب جرم مالیاتی- اطلاعیه بسیار مهم
نمایش جزئیاتکسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب
نمایش جزئیات نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار
نمایش جزئیاتمقررات مربوط به کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری-سال 1394
نمایش جزئیاتآیین نامه ساماندهی و و اگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
نمایش جزئیاتحق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
نمایش جزئیاتقانون مالیاتهای مستقیم
123