آیین نامه ها و قوانین مربوطه


نمایش جزئیاتبخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
نمایش جزئیاتبخشودگی جرائم ماده 4 کارفرمایان واحدهای مشمول
نمایش جزئیاتآئین نامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی
نمایش جزئیاتاعلام تغییر در ضوابط ورود کالا به کشور عراق
نمایش جزئیاتبخشنامه اقلام مشمول کسر حق بیمه
نمایش جزئیاترویه صادرات جهت تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی
نمایش جزئیاتتکلیف دستگاه های اجرایی در بهبود شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار به همراه زمانبندی تحقق آنها
نمایش جزئیاتآیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 96 کل کشور
نمایش جزئیاتتصویر نامه و پیوست های مربوط در خصوص ابلاغ دستورالعمل های اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا
نمایش جزئیاتدستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
نمایش جزئیاتآيين_نامه_اجرايي بند هاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
نمایش جزئیاتاجرای مفاد بخشنامه 11/3 و 14/9 جدید درآمد
نمایش جزئیاتبخشنامه تسهیل صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 186
نمایش جزئیاتایجاد تغییرات در بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی قانون مالیات های مستقیم
نمایش جزئیاتابلاغ تصویب نامه تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیت های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش جزئیاتبخشنامه لزوم به کارگیری نظرات بخش خصوصی در تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
نمایش جزئیاتبخشنامه گمرک در خصوص دریافت 4% مالیت علی الحساب واردات قطعی کالا
نمایش جزئیاتمصادیق مواد معدنی خام صادراتی
نمایش جزئیاتآیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نمایش جزئیاتکاهش قیمت مصوب با حمایت از مصرف کنندگان
1234