آیین نامه ها و قوانین مربوطه


نمایش جزئیاتآيين_نامه_اجرايي بند هاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
نمایش جزئیاتاجرای مفاد بخشنامه 11/3 و 14/9 جدید درآمد
نمایش جزئیاتبخشنامه تسهیل صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 186
نمایش جزئیاتایجاد تغییرات در بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی قانون مالیات های مستقیم
نمایش جزئیاتابلاغ تصویب نامه تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیت های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش جزئیاتبخشنامه لزوم به کارگیری نظرات بخش خصوصی در تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
نمایش جزئیاتبخشنامه گمرک در خصوص دریافت 4% مالیت علی الحساب واردات قطعی کالا
نمایش جزئیاتمصادیق مواد معدنی خام صادراتی
نمایش جزئیاتآیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نمایش جزئیاتکاهش قیمت مصوب با حمایت از مصرف کنندگان
نمایش جزئیاتبخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی
نمایش جزئیاتبخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
نمایش جزئیاتپاسخ نامه ارسالی سندیکا به بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل عدم صدور ضمانت نامه در سامانه سپام
نمایش جزئیاتقانون اصلاح ماده 241 لایجه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نمایش جزئیاتوظایف بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
نمایش جزئیاتاحکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
نمایش جزئیاتتغییر در تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
نمایش جزئیاتچگونگی اجرای حکم ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
نمایش جزئیاتپاسخ سازمان امور مالیاتی به سندیکا در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم
نمایش جزئیاتمصادیق ارتکاب جرم مالیاتی- اطلاعیه بسیار مهم
123